Wiara w Księgi

Wiara w księgi oznacza wiarę, że Allah objawił księgi, których treścią jest prawda i monoteizm oznaczający jedność Stworzyciela, jedność obiektu kultu oraz to, że jedynie Allah Allah ma doskonałe imiona i atrybuty. Te księgi przekazali ludziom prorocy. (Wysłaliśmy już Naszych posłańców z jasnymi dowodami i zesłaliśmy z nimi Księgę i wagę, aby ludzie stali przy sprawiedliwości.) (Kur’an 57:25)

Objawione zostały następujące księgi:

 • Karty (suhuf) Ibrahima (a) i Musa (a). Wzmianka o nich znajduje się w Kur’anie, mowa jest tam o ich treściach: (Czy nie został on powiadomiony o tym, co znajduje się na kartach Mojżesza i Abrahama, który był bardzo wierny? Że żadna dusza obładowana ciężarem nie poniesie ciężaru innej duszy; i że człowiek będzie miał tylko to, o co się pilnie starał; i że jego wysiłek będzie widziany, potem będzie on wynagrodzony w pełni; i że do twego Pana wszystko zmierza.) (Kur’an 53:36-42)
 • Tora, święta księga objawiona Musa (a) : (My, zaprawdę, zesłaliśmy Torę, w której jest przewodnictwo i światło. Według niej prorocy, całkowicie poddani, sądzili tych, którzy wyznawali judaizm; podobnie rabini i doktorzy prawa sądzili według tego, co im zostało powierzone z Księgi Boga, której byli świadkami. Dlatego nie bójcie się ludzi, lecz bójcie się Mnie! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę! A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są niewiernymi.) (Kur’an 5:44)
 • Zabur objawiona Daud (a): (...a Dawidowi daliśmy Psalmy.)(Kur’an 4;163)
 • Ewangelia (Indżil) święta księga objawiona Isa (a): (My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię, w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych.)(Kur’an 5;46)

  Muzułmanin ma obowiązek wiary we wszystkie księgi niebieskie, że pochodzą one od Allaha (y), jednakże nie ma obowiązku postępować w zgodzie z ich treściami, bo zostały objawione dla konkretnego czasu i narodu.

  Kur’an przywołuje niektóre treści z Tory i Ewangelii, m.in. proroctwo o nadejściu Muhammada (s) : (A Moje miłosierdzie obejmuje każdą rzecz. Ja zapiszę to tym, którzy są bogobojni, tym, którzy dają jałmużnę, tym, którzy wierzą w Nasze znaki, i prowadzisz drogą prostą, kogo chcesz. Ty jesteś naszym opiekunem. Przebacz nam więc i okaż miłosierdzie! Ty jesteś najlepszym z przebaczających! Zapisz nam to, co jest piękne w życiu na tym świecie i w życiu ostatecznym! ”Oto nawróciliśmy się ku Tobie!” i tym, którzy idą za Posłańcem, Prorokiem rodzimym, którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii ; on im nakazuje to, co jest słuszne, a zakazuje tego, co niesłuszne; i zezwala im na rzeczy dobre, a zakazuje im rzeczy brzydkich; i zdejmuje z nich brzemię i okowy, które im ciążyły.)(Kur’an7:155-157)

Kur’an. Należy wierzyć, że

 • Kur’an to mowa boża, z którą Dżibril (y) zstąpił na Muhammada (s). Kur’an objawiony został w jasnym języku arabskim: (Z nim zeszedł Duch wierny na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających w języku arabskim, jasnym.)(Kur’an 26:193-195)
 • Kur’an to ostatnia objawiona księga niebieska. Potwierdza, że w poprzednich księgach była prawda o monoteizmie i obowiązku posłuszeństwa wobec Allaha (y). Stwórca zastąpił poprzednie księgi Kur’anem: (Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię.)(Kur’an 5:3)
 • Kur’an jest księgą uniwersalną, skierowaną do całej ludzkości, a nie wyłącznie do jednego narodu tak jak w przypadku poprzednich objawionych ksiąg: (Posłaliśmy cię do wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego. Lecz większość ludzi nie wie.)(Kur’an 34:28)
 • Allah (y) zachował Kur’an przed zagubieniem, dodatkami, zmianami i wypaczeniem znaczeń: (Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami!.) (Kur’an 15:9)

Co można zyskać wierząc w Księgi?

 • odkryć łaskę i miłość bożą do człowieka, gdyż Allah (y) zesłał Księgi, które wskazują drogę wiodącą do osiągnięcia zadowolenia Stwórcy. Człowiek dzięki Księgom nie jest zdany na łaskę i niełaskę ludzi złych oraz niestałych żądz.
 • zrozumienia zamysłu i mądrości Allaha (y), który ustanowił prawo odpowiadające każdemu narodowi.
 • ujawnienie się prawdziwych wiernych, bo kto wierzy w swoją Księgę wierzy równocześnie we wszystkie objawione Księgi niebieskie, o których czytał w swojej Księdze.
 • pomnożenie przez Allaha (y) dobrych zasług dla człowieka. Kto uwierzył zanim przyjął islam, w Księgę religijną i uwierzył w Księgi objawione później czyli Kur’an, będzie wynagrodzony podwójnie